[Archiwalny] Poznań, ul. Bukowska - nieruchomość komercyjna, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Piotr Tomaszewski - kancelaria komornicza: Poznań, ul. J. Chociszewskiego 21/6, działając na podstawie art. 952 kpc, art.953 kpc w związku z art. 955 kpc, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-11-2013 o godz. 11:30 w Sądzie Rejonowym Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, sala nr 210, przy ul. Kamiennogórskiej 26 odbędzie się pierwsza licytacja 66268/103790 cz. udziału w nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0708 ha zabudowanej wolnostojącym budynkiem z lokalami mieszkalnymi i użytkowymi położonej pod adresem Poznań, ul. Bukowska, arkusz mapy 07, działka nr 25. 

Na przedmiotowy udział składają się m. in. niewyodrębnione w oddzielnych księgach wieczystych: 5 lokali  mieszkalnych (w tym jedno składające się z 2 mieszkań), 3 lokale użytkowe. Dla w/w lokali wydano decyzję o samodzielności lokali. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą  prowadzoną w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, ul. Młyńska 1A. 

Nieruchomość została oszacowana na kwotę: 1.955.300,00 zł. Cena wywołania wynosi: 1.466.475,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości: 195.530,00zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji na rachunek bankowy: Komornik Sądowy Piotr Tomaszewski PeKaO nr 50 1240 1747 1111 0010 2730 9341 podając sygn. sprawy KM 1449/11 (tytułem rękojmi, pełne dane identyfikacyjne osoby wpłacającej) lub w gotówce na 15 minut przed wywołaniem licytacji w sali Sądu Rejonowego wskazanej jak na wstępie. Ze względów bezpieczeństwa mając na uwadze wysokość rękojmi komornik sądowy rekomenduje wpłaty kwoty 195.530,00 zł. przelewem na rachunek bankowy komornika sądowego j/w. Rękojmię można złożyć także w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób (art. 953 § 1 pkt 4 kpc).

W ciągu ostatnich dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz można zapoznać się z operatem szacunkowym sporządzonym przez biegłego wraz z dokumentacją fotograficzną w sekretariacie II Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, ul. Kamiennogórska 26, (akta dołączone do sprawy II Co 8197/11/4/N), w godzinach urzędowania sekretariatu tj. Poniedziałek 745 - 1330 1400 - 1530 1600 - 1800 Wtorek - Piątek 745 - 1245 1400 – 1515 lub w kancelarii komorniczej.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawo dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w Księdze Wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzenia własności. Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Piotr Tomaszewski ul. Chociszewskiego  21/6 60-255 Poznań; tel. 61 222 49 94 fax. 61 222 49 95; email: poznan.tomaszewski@komornik.pl  www.komornik-tomaszewski.pl

 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/99316

Numer oferty: L/68/N/10/13
Region:
  • wielkopolskie
Cena: 1.466.475,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny