[Archiwalny] Kościelisko, woj. małopolskie, ul Pod Blachówką - przetarg

Opis

Syndyk masy upadłości

Progres Investment SA w upadłości likwidacyjnej

ogłasza

 

przetarg na nabycie

PRAWA WŁASNOŚCI

NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ DOMEM MIESZKALNYM, JEDNORODZINNYM, WOLNOSTOJĄCYM O POW. 366,45 M2,

o pow. gruntu 1187 m2,

położonej w Kościelisku (woj. małopolskie)

przy ul. Pod Blachówką 23a,
dla której Sąd Rejonowy w Zakopanem, V Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą za nr NS1Z/00022291/4

 

 1. Opis przedmiotu sprzedaży: budynek z widokiem na panoramę Tatr, w tym Giewont, wybudowany na początku lat 90-tych XX w. z przeznaczeniem na wynajem pokoi dla turystów, niepodpiwniczony, 2,5 kondygnacyjny, położony w bliskiej odległości od wyciągów narciarskich, terenów leśnych, szlaków turystycznych. Dobry stan techniczny.

 

 1. Tryb sprzedaży: Sprzedaż określona niniejszym obwieszczeniem zostanie przeprowadzona w formie PRZETARGOWO-AUKCYJNEJ z uwzględnieniem przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, w szczególności art. 320 puin.

 

 1. Cena wywoławcza: 2.129.800,00 zł brutto (1.731.544,72 zł + należny podatek VAT 23%).

 

 1. Warunki sprzedaży: Sędzia-Komisarz postanowieniem z dnia 3 czerwca 2016 r. zatwierdził warunki sprzedaży określone niniejszym obwieszczeniem oraz szczegółowym regulaminem, stanowiącym integralną część obwieszczenia.Pisemny egzemplarz regulaminu, za pokwitowaniem jego odbioru, zainteresowane podmioty otrzymają wraz z materiałami merytorycznymi dotyczącymi przedmiotu sprzedaży.

 

 1. Termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia 26 lipca2016  r. włącznie, osobiście w biurze podawczym Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy Sąd Gospodarczy X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A w godzinach pracy Sądu, względnie wysłać ofertę na adres tegoż Sądu listem poleconym w sposób i według zasad określonych regulaminem. OFERTA MUSI ZAWIERAĆ ELEMENTY WSKAZANE W REGULAMINIE SPRZEDAŻY.

 

 1. Wadium: należy wpłacić na rachunek bankowy wskazany treścią regulaminu do dnia 26 lipca 2016 r. włącznie wadium w kwocie 210.000,00 zł, przy czym za datę wniesienia wadium uważany będzie dzień jego wpływu na podany rachunek bankowy sprzedającego.

 

 1. Informacje i materiały: Materiały merytoryczne dotyczące nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży oraz szczegółowy regulamin wraz z wzorami wymaganych regulaminem oświadczeń można otrzymać w Kancelarii Syndyka w Warszawie, ul. Belgijska 11 lok. 5, tel/faks: 22 2035757 w godz. 10.00 - 16.00, Nieruchomość będącą przedmiotem sprzedaży można oglądać i lustrować po wcześniejszym uzgodnieniu.

 

 1. Termin otwarcia ofert: W dniu 28 lipca 2016 r. na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy Sąd Gospodarczy X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100 A w sali rozpraw nr A119 o godz. 10:15 syndyk w obecności i pod nadzorem Sędziego-Komisarza przystąpi do publicznego otwarcia złożonych ofert pisemnych, a następnie w razie konieczności przeprowadzi aukcję, której zasady określa regulamin sprzedaży.

 

 1. Zastrzeżenie: Sprzedający-syndyk zastrzega sobie prawo odwołania, unieważnienia, względnie zamknięcia procedur przetargowo-aukcyjnych bez wyłonienia nabywcy w każdym czasie, również z innych przyczyn, jak określonych treścią niniejszego obwieszczenia i regulaminu.
Numer oferty:
Region:
 • małopolskie
Źródło:
 • Licytacja komornicza
Rodzaj:
 • Obiekt komercyjny