[Archiwalny] Prudnik, woj. dolnośląskie, ul. Kościuszki - budynek mieszkalny z częścią gospodarczą (136,82 m²), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Prudniku działając w postępowaniu egzekucyjnym z wniosku Wierzyciela PKO BP S.A oraz innych wierzycieli przyłączonych do egzekucji z nieruchomości w sprawie egzekucyjnej 2019/12 na podstawie art. 953 kpc. w związku z art. 955 kpc, podaje do publicznej wiadomości, że : dnia 12-03-2014r. godz. 13;00 Sądu Rejonowego w Prudniku, 48-200 Prudnik ul. Kościuszki 5 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej w miejscowości; Stary Las.

Nieruchomość ta posiada urządzoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Prudniku opisanej jako: nieruchomość gruntowa, rolna, obejmującą działkę nr 10 z karty mapy 51. opowierzchni 0.1400 ha . zabudowana budynkiem mieszkalnym piętrowym  z  częścią  gospodarczą  o łącznej powierzchni 136.82 m2. w tym powierzchni  mieszkalnej  118.15 m2.

Ogółem wartość szacunkowa nieruchomości wynosi: 61843,00 zł. Cena wywołania wynosi 3/4 sumy oszacowania w zaokrągleniu do pełnych złotych 46 383,00 zł. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy  oszacowania w zaokrągleniu do pełnych złotych tj. 6.185.00 zł zgodnie z dyspozycją art.962 kpc, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji.

Rękojmia powinna być złożona w postaci gotówki albo książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w miejscu jej położenia w miejscowości - Stary Las nr 173 Akta postępowań egzekucyjnych i inne można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Prudniku w Wydziale Cywilnym na trzy dni przed licytacją a wcześniej w Kancelarii Komornika Sądowego w Prudniku - 48-200 Prudnik ul. Dąbrowskiego 26A.W licytacji mają zastosowanie przepisy kpc. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Bliższe informacje można uzyskać w Kancelarii Komornika Sądowego w Prudniku, Jerzy Dziedzic  - ul. Dąbrowskiego 26a, 48-200 Prudnik tel.: 77 406 85 50 fax.: 77 406 85 50 mail: prudnik1@komornik.pl

 

Numer oferty: L/191/N/02/14
Region:
  • dolnośląskie
Cena: 46.383,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka