[Archiwalny] Przedmość, gmina Praszka, woj. opolskie - nieruchomość zabudowana, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Aleksandra Wręczycka-Miemczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 03-04-2014r.r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku Wydział Zamiejscowy w Oleśnie, mającego siedzibę w Oleśnie przy ul. Sądowa 3 . odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej grunty orne o numerach działek 1139. 1192, las nr działki 471. grunty orne zabudowane nr działki 914, sady nr działek: 910.909/2.909/4. łąki trwałe o nr działek: 1202.221,222 o łącznej powierzchni 3,1440 ha. położonej: 46-320 Praszka, Przedmość, dla której Sąd Rejonowy VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Oleśnie prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 328 187,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 218 791,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32 818,70 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o   utracie rękojmi. Rękojmię należy uiścić na konto komornika:

PKO BP S.A. w Oleśnie ( O. Centrum w Opolu ) 24 1020 3668 0000 5002 0093 7722 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez. zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika. jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nic będą uwzględnione w dalszym loku egzekucji i wygasną z. chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Aleksandra Wręczycka-Miemczyk ul. Wielkie Przedmieście 26A, 46-300 Olesno tel.: 34 3597318.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/126283

Numer oferty: L/36/N/03/14
Region:
  • opolskie
Cena: 218.791,33 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka