[Archiwalny] Przybyłowo, woj. warmińsko-mazurskie, działk, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Dariusz Staniucha na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-06-2015 o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Elblągu z siedzibą przy Pułkownika Stanisława Dąbka 8, 82-300 Elbląg, pokój 131, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Przybyłowo, 82-340 Tolkmicko, dla której Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość składa się z 5 (pięciu) ewidencyjnych działek położonych we wsi Przybyłowo, na terenie gminy Tolkmicko. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 2.2988 ha; działka nr 78/1 o powierzchni 0,5290 ha, działka nr 78/2 o powierzchni 0,7250 ha, działka nr 78/3 o powierzchni 0,0921 ha, działka nr 78/4 o powierzchni 0,4684 ha, działka nr 78/5 o powierzchni 0,4843 ha. Działki o obrysach zbliżonych do trapezów. Od strony zachodniej przylegają do drogi publicznej, drogi powiatowej o nawierzchni szrutowej. Od strony wschodniej, granicę działek wyznacza koryto strumienia. Działki położone są w obszarze uzbrojonym w media komunalne takie jak: sieć wodociągową gminną, sieć kanalizacyjną gminną, prąd. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy działek (łącznie) przeznaczone są pod budowę trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Suma oszacowania wynosi 262 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 196 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK S.A. 11 1500 1403 1214 0000 5058 0000.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Elblągu mieszczącym się pod adresem: Pułkownika Stanisława Dąbka 8, Elbląg, 82-300 Elbląg.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Dariusz Staniucha Kancelaria Komornicza, Aleja Grunwaldzka 57, Elbląg, 82-300 Elbląg tel. 55 235 58 36 / fax. 55 235 58 36.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/223176

Numer oferty: L/199/N/05/15
Region:
  • warmińsko-mazurskie
Cena: 196.500,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka