[Archiwalny] Przybyłowo, woj. warmińsko-mazurskie, nieruchomość gruntowa, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Dariusz Staniucha na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-09-2015 o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Elblągu z siedzibą przy Pułkownika Stanisława Dąbka 8, 82-300 Elbląg, pokój 131, odbędzie się druga licytacja nieruchomości, położonej przy Przybyłowo, 82-340 Tolkmicko, dla której Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

 

Opis nieruchomości: Nieruchomość składa się z 5 (pięciu) ewidencyjnych działek położonych we wsi Przybyłowo, na terenie gminy Tolkmicko. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 2.2988 ha; działka o powierzchni 0,5290 ha, działka o powierzchni 0,7250 ha, działka o powierzchni 0,0921 ha, działka o powierzchni 0,4684 ha, działka o powierzchni 0,4843 ha. Działki o obrysach zbliżonych do trapezów. Od strony zachodniej przylegają do drogi publicznej, drogi powiatowej o nawierzchni szrutowej. Od strony wschodniej, granicę działek wyznacza koryto strumienia. Działki położone są w obszarze uzbrojonym w media komunalne takie jak: sieć wodociągową gminną, sieć kanalizacyjną gminną, prąd. Dla działki (przed jej podziałem) została wydana decyzja ustalająca warunki zabudowy polegające na budowie trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

 

Suma oszacowania wynosi 262 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 174 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK S.A. 11 1500 1403 1214 0000 5058 0000.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Elblągu mieszczącym się pod adresem: Pułkownika Stanisława Dąbka 8, Elbląg, 82-300 Elbląg.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa obwieszczenia:Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Dariusz Staniucha Kancelaria Komornicza, Aleja Grunwaldzka 57, Elbląg, 82-300 Elbląg tel. 55 235 58 36 / fax. 55 235 58 36

 

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM: http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/235506

Numer oferty: L/86/N/07/15
Region:
  • warmińsko-mazurskie
Cena: 174.666,67 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka