[Archiwalny] Przybysławice, woj. małopolskie - nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Marian Piasecki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 26.11.2013 roku o godz. 11:30 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego Tarnowie odbędzie się: pierwsza licytacja nieruchomości opisanej jako: działka nr 1878 -gruntowa zabudowana oraz nr 1879 -gruntowa położonej w miejscowości Przybysławice posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie. 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1.317.200,00-zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 987.900,00-zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej   jeden   dzień   przed   licytacją tj.do dnia 25.11.2013 roku na konto kancelarii komornika w Banku Pekao SA w Tarnowie nr 26 1240 1910 1111 0000 0898 5422 lub w gotówce w kancelarii komornika. Nieruchomość tą można oglądać od dnia 12.11.2013r. zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Kancelaria Komornicza w Tarnowie Marian Piasecki NIP; 679-240-90-08 REGON: 852545398  33-100 Tarnów, ul Tuehowska 20tel.:14 627-56-69, fax:14 627-56-69, email: tarnow2@komornik.pl, www.tarnow-komornik.p8 Bank: Polska Kasa

 

 

Numer oferty: L/47/N/11/13
Region:
  • małopolskie
Cena: 987.900,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny