[Archiwalny] Przyjaźń, woj. pomorskie - nieruchomość zabudowana, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kartuzach Andrzej Styś na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 30-04-2015r. o godz. 12:20 w budynku Sądu Rejonowego w Kartuzach mającego siedzibę przy ul.Kościuszki 26 w sali nr 9A, odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej własność: działki gruntu nr 52/1 o powierzchni 2.400 m2 oraz pobudowane na tej działce: jednorodzinny dom mieszkalny o powierzchni użytkowej 160,4 m2 budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej 32,0 m2 z infrastrukturą znajdująca się na tym terenie położonej: 83-331 Przyjaźń, Sulmin, dla której Sąd Rejonowy w Kartuzach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 514 400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 342 933,33zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 51 440,00zł. Rękojmia powinna być złożona do dnia 29.04.2015 r. w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika do dnia 29.04.2015 r.: PKO BP SA O. Centrum w Kartuzach 81 10201866 0000 1602 0002 6542 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kartuzach Andrzej Styś ul. Przy Torach 1, 83-300 Kartuzy tel.: 58 6812914; fax.: 58 6812914 mail: kartuzy@komornik.pl

 

Numer oferty: L/23/N/04/15
Region:
  • pomorskie
Cena: 342.933,33 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka