[Archiwalny] Września, ul. Psary Polskie - budynek mieszkalny, I licytacja

Opis

  

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej Mariusz Celmer na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-10-2013 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej z siedzibą przy Jana Pawła II 10, 62-300 Września, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości, położonej przy Psary Polskie, 62-300 Września, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp. IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą we Wrześni prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 295 223,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 221 417,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29 522,30 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A.I.O.WRZEŚNIA 23102041150000960200040204.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:30 do godz. 11:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej Mariusz Celmer Kancelaria Komornicza, Gdańska 9, Września, 62-300 Września tel. 614374930 / fax. 614374934.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/91342

 

 

Numer oferty: L/104/N/09/13
Region:
  • wielkopolskie
Cena: 221.417,25 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom