[Archiwalny] Pyrzyce, woj. zachodniopomorskie, ul. Bogusława X - lokal mieszkalny i lokal użytkowy, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Mateusz Kowalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10 sierpnia 2015 roku o godz. 12.00, sala nr 12 w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Wojska Polskiego 19 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej w Pyrzycach przy ul. Bogusława X nr 8A i 8B, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach prowadzi księgę  wieczystą.

Nieruchomość stanowi:

1. Lokal mieszkalny położony na parterze, składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o łącznej powierzchni 53,40 m2. Suma oszacowania wynosi 131 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 98 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  13 100,00 zł.

2. Lokal użytkowy  położony na parterze o łącznej powierzchni144,71 m2 oraz przynależnych pomieszczeń piwnicznych o łącznej powierzchni 93,05 m2.

Suma oszacowania wynosi 200 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 150 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  20 000,00 zł. Z nieruchomością związany jest udział 432/1000 części nieruchomości , która stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urzadzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Rękojmię można uiścić w Kancelarii Komornika Sądowego w Pyrzycach przy ul. Szczecińskiej 29 lub na konto  komornika najpóźniej w dniu poprzedającym przetarg (wskazując sygn. akt Km 4653/13) BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. Oddział Operacyjny w Pyrzycach 41203000451110000001692890.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Osoby przystępujący do licytacji w imieniu i na rzecz  innej osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej powinny wykazać się właściwym pełnomocnictwem stwierdzonym dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym.

Osoby przystępujący do licytacji w imieniu i na rzecz podmiotów prawa handlowego powinny dodatkowo wykazać się aktualnym odpisem KRS mocodawcy. Komornik Sądowy na podstawie art. 17§1 i §2 k.s.h w zw. z art. 228 pkt 4 oraz art. 393 pkt 4 k.s.h. informuje również, iż podmioty prawa handlowego, które są zainteresowane przystąpieniem do licytacji nieruchomości winny przedłożyć stosowną uchwałę wspólników albo walnego zgromadzenia.

Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką do wglądu w Kancelarii Komornika Sądowego w Pyrzycach  przy ul. Szczecińskiej 29. Informacje dotyczące licytowanej nieruchomości można uzyskać również w pod nr telefonu  91 576 00 30, 91 577 29 83.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Mateusz Kowalski ul. Szczecińska 29, 74-200 Pyrzyce  tel.: 91 5760030 email:  pyrzyce.kowalski@komornik.pl

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://komornikpyrzyce.pl/index.php?page=10-sierpnia-2015-r-i-licytacja-lokal-mieszkalny-polozony-w-pyrzycach-o-pow-53-40-m2

 

 

Numer oferty: L/11/N/07/15
Region:
  • zachodniopomorskie
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Lokal użytkowy
  • Mieszkanie