[Archiwalny] Racławówka, woj. podkarpackie -budynek mieszkalny (124,20 m²), I licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jakub Kwater na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-09-2015 o godz. 10:50 w budynku Sądu Rejonowego w Rzeszowie z siedzibą przy Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, pokój 6, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Racławówka, 36-047 Boguchwała, dla której VII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rzeszowie prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa zabudowana domem mieszkalnym, jednorodzinnym o pow. użytkowej 124,20 m2 oraz budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 43,08 m2, położonej w miejscowości Racławówka pod numerem 307e, gmina Boguchwała, pow. rzeszowski, woj. podkarpackie. W ewidencji gruntów działka, na której zlokalizowane są w/w budynki, oznaczona jest nr ew. 612/5, obręb 0007 – Racławówka i zajmuje powierzchnię 0,3600 ha. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, prowadzona jest księga wieczysta RZ1Z/00052916/9.

Suma oszacowania wynosi 477 732,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 358 299,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 47 773,20 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PBS O/Rzeszów 50864211262012112628840001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jakub Kwater Kancelaria Komornicza, Chodkiewicza 6/3, Rzeszów, 35-045 Rzeszów tel. 178525140 / fax. 178525140.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/234514

 

Numer oferty: L/43/N/07/15
Region:
  • podkarpackie
Cena: 358.299,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka