[Archiwalny] Radom, woj. mazowieckie, ul. Chorzowska - nieruchomość zabudowana, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Janusz Poznański na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26 październik 2015 roku o godz. 9:50 w budynku Sądu Rejonowego w Radomiu mającego siedzibę przy ul.Struga 63 odbędzie się druga licytacja:

nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste tj. grunty oznaczone w ewidencji gruntów jako działki Nr 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 5/7, 5/8, 5/10, 5/11, 5/12, 5/13, 5/14, 75/1, 75/2, 75/3 i 75/4 o łącznej powierzchni 3 ha 733 7m.kw., położone w Radomiu przy ul.Chorzowskiej, województwo mazowieckie w obrębie 0030 Dzierzków, ark. mapy nr 49. Nieruchomość jest oddana w użytkowanie wieczyste do dnia 5 grudnia 2089 roku.

Zabudowę w/w działek stanowią n/w budynki i budowle:

 • budynek biurowo - socjalny o powierzchni użytkowej 755,19 m.kw., rok budowy ok.1955, remont 2009 (działka Nr 5/8),

 • budynek warsztatowy o pow. użytkowej 152,38m.kw., rok budowy ok.1960 (działka Nr 5/10),

 • budynek magazynowy jednokondygnacyjny z rampą samochodową i kolejową, o pow. użytkowej 382,23m.kw., rok budowy ok. 1960 (działka Nr 5/10),

 • budynek magazynowy trzykondygnacyjny z rampą samochodową i kolejową, o pow. użytkowej 2.911,81m.kw., rok budowy ok. 1960, remont 2009 (działka Nr 5/7),

 • budynek kotłowni o pow. użytkowej 129,04m.kw., rok budowy ok.1960 (działka Nr 5/6).

 • budynek magazynowy z rampą samochodową i kolejową o pow. użytkowej 328,23m.kw., rok budowy ok.1960 (działka Nr 5/3),

 • budynek magazynowy w konstrukcji stalowej o pow. użytkowej 494,86m.kw., rok budowy ok. 1980 (działka Nr 5/4),

 • budynek magazynowy w konstrukcji stalowej o pow. użytkowej 900,86m.kw., rok budowy ok.1980 (działka Nr 75/1),

 • budynek magazynowy w konstrukcji stalowo - murowanej o pow. użytkowej 915,36m.kw., rok budowy ok.1980 (działka Nr 5/5),

 • dwa budynki transformatorowe (w zasobach R.E. Radom),

 • garaże stalowe 10 szt. (działka Nr 5/11),

 • kontenery stalowe 10szt. (działka Nr 5/10),

 • wiaty magazynowe, stalowe (działka Nr 5/6),

 • ogrodzenie nieruchomości,

 • oświetlenie zewnętrzne terenu,

 • bocznica kolejowa (działka Nr 5/12, nieczynna)

 • utwardzone drogi i place postojowo - manewrowe,

 • dwie wiaty stalowe z osprzętem technologicznym do dystrybucji paliw płynnych (działka Nr 5/3),

 • podziemne zbiomiki na paliwa płynne,

 • naziemne zbiomiki na paliwa płynne
  Suma oszacowania wynosi 8.894.168,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 5.929.445,33zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 889.416,80zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Radomiu 22 10204317 2005 0000 2014 0712 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Radomiu przy ul. Grzybowska 4/6 pok. Sekretariacie VII Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Radomiu (sygn akt. VII Co 1493/13) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy (dawniej Rew.I) przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Janusz Poznański Kancelaria Komornicza ul. Żeromskiego 93, 26-600 Radom tel. 48 3601363 /fax 48 3601363 e-mail: radom1@komornik.pl

 

Numer oferty: L/102/N/09/15
Region:
 • mazowieckie
Cena: 5.929.445,33 zł
Źródło:
 • Licytacja komornicza
Rodzaj:
 • Obiekt komercyjny