[Archiwalny] Radom, woj. mazowieckie, ul. Niedziałkowskiego - myjnia samochodowa, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przySądzie Rejonowym w Radomiu Paweł Podeszwa na podstawie art. 953 kpcpodaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-08-2014r. o godz. 10:50w budynku Sądu Rejonowego w Radomiu mającego siedzibę przy ul. Grzybowskiej 4/6 w sali nr I ,odbędzie  się  pierwsza  licytacja  nieruchomości  stanowiącej prawo własności działki gruntu nr 52 o powierzchni 310m2.

Nieruchomość jest zabudowana budynkiem myjni ręcznej samochodowej, murowanym, parterowym o powierzchni użytkowej 62,75m 2.   Budynek   wybudowany   w   2004 roku.   Działka   ogrodzona   ogrodzeniem   betonowym, położonej:  26-600 Radom, ul. Niedziałkowskiego, dla której Sąd RejonowywRadomiu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 117 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4sumy oszacowania i wynosi 88 125.00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 750.00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Gospodarki ŻywnościowejSA Centrala 46 20300045 1110 0000 0254 7370 najpóźniej w dniupoprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyćosoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 dogodz.19:00oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Radomiu przy ul. Grzybowskiej 4/6 w sekretariacie VII Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Radomiu w aktach sprawy VII Co 1160/13odpis protokołu oszacowania przedmiotowej nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu

Paweł Podeszwa

Kancelaria Komornicza w Radomiu

26-600 Rudom ul. Partyzantów 5/7/9/3A

tel, /fax 048/360-13-53 e-mail; radom.podeszwa@komomik.pl

Numer oferty: L/96/N/07/14
Region:
  • mazowieckie
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny