[Archiwalny] Radom, woj. mazowieckie, Żakowice, nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Jarosław Adamowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-09-2015 r. o godz. 11:30 w budynku Sadu Rejonowego w Radomiu mającego siedzibę przy Struga 63 w sali nr II, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów w jednostce ewidencyjnej Radom, Żakowice o pow. 1281 m. kw. oraz działka o pow. 3015 m.kw, zabudowana budynkiem biurowo-magazynowym, niepodpiwniczonym, parterowym z poddaszem użytkowym nad częścią biurową o pow. Użytkowej 634,19 m.kw. położonej: 26-600 Radom, Toruńska, dla której Sąd Rejonowy w Radomiu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 2 559 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa ¾ sumy oszacowania i wynosi 1 919 325,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 255 910,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wpłaty całego wkładu stosowanie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Deutsche Bank PBC SA 92 191010482307043627820001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dniu powszednie od godz. 8:00 do godz. 15:00 oraz oglądać w Sądzie Rejonowym w Radomiu w pok. Sekretariacie I Wydziały Cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa obwieszczenia:Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Jarosława Adamowicz Kancelaria Komornicza w Radomiu, ul. Żeromskiego 65 tel. 48-360-14-72.

Numer oferty: L/102/N/07/15
Region:
  • mazowieckie
Cena: 1.919.325,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Budynek użytkowy
  • Działka