[Archiwalny] Radomsko, woj. łódzkie - budynek mieszkalny, II licytacja

Opis

Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym   w   Radomsku   Jerzy   Radek   na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-12-2013 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Radomsku z siedzibą przy Tysiąclecia 3, 97-500 Radomsko, odbędzie się druga licytacja nieruchomości  położonej przy ul. Reja,  97-500 Radomsko, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Radomsku prowadzi księgę wieczystą.


Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest: 1). Nieruchomość gruntowa zabudowana: a). ok. 53 - letnim budynkiem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej o powierzchni użytkowej 171,40 m 2 oraz powierzchni zabudowy 64,90 m 2, jednokondygnacyjnym z zaadaptowanym poddaszem na cele mieszkaniowe rozbudowanym w roku 2010, częściowo podpiwniczonym, o konstrukcji murowanej, wykonanym w technologii tradycyjnej, o stolarce okiennej wykonanej z PCV (z wyjątkiem okien dachowych, które są drewniane), zaopatrzonym w instalację elektryczną, wodną z przyłącza z sieci miejskiej, kanalizacji sanitarnej przyłączonej do kanalizacji miejskiej (brak inwentaryzacji) oraz ogrzewanie centralne z lokalnej kotłowni, o dobrym stanie technicznym przedmiotowego budynku oraz jedynie zadowalającym ogólnym standardzie jego wykończenia z uwagi na brak prac wykończeniowych na poddaszu, to jest brak podłóg, stolarki drzwiowej i uzupełnienia konstrukcji schodów o stopnice i barierkę dla przedmiotowego budynku, nie posiadającego śladów zawilgocenia, gospodarka remontowo - budowlana była prowadzona w sposób należyty, b). ok. 30 - letnim budynkiem gospodarczo - garażowym w zabudowie wolnostojącej o powierzchni użytkowej 28,30 m 2 oraz powierzchni zabudowy 36,00 m 2, jednokondygnacyjnym, bez podpiwniczenia i strychu, murowanym, zrealizowanym metodą tradycyjną, wyposażonym w instalację elektryczną, o metalowej stolarce okiennej, o średnim stanie technicznym przedmiotowego budynku, dla którego gospodarka remontowo - budowlana była prowadzona w sposób należyty, nie posiadającym śladów zawilgocenia nieruchomość położona jest w strefie peryferyjnej miasta Radomska w dzielnicy budownictwa jednorodzinnego o niskiej intensywności zabudowy, zlokalizowana jest w sąsiedztwie terenów zabudowanych budynkami mieszkalnymi, lokalizację nieruchomości uznano za zadowalającą a dostępność komunikacyjną - za dobrą, z uwagi na fakt, że dojazd do nieruchomości odbywa się z drogi o nawierzchni utwardzonej - asfaltowej (to jest z ul. Reja), uzbrojonej technicznie w niezbędną infrastrukturę w postaci linii: energetycznej, telefonicznej, wodociąg oraz kanalizację sanitarną nieruchomość nie posiada dobrych walorów przyrodniczo - środowiskowych, wykazuje nienajlepsze cechy hydrogeologiczne, charakteryzuje ją natomiast korzystny kształt, w swojej przeważającej części zbliżony do prostokąta o szerokości frontu wynoszącym ok. 25 metrów ukształtowanie terenu działki jest płaskie w części niezabudowanej działka wymaga prac porządkowo - niwelacyjnych w sąsiedztwie nieruchomości na jej tyłach znajduje się rozdzielcza stacja transformatorowa i przebiegają dwie linie energetyczne średniego napięcia, przy czym na działce znajduje się część czteropodporowego słupa nieruchomość posiada bardzo zadowalającą infrastrukturę techniczną w postaci sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz elektrycznej nieruchomość w części zabudowanej jest ogrodzona, z frontu płotem metalowym na podmurówce, w pozostałej części ogrodzenie jest wykonane z siatki metalowej wspartej na metalowych słupkach nieruchomość posiada utwardzoną część terenu pomiędzy budynkiem mieszkalnym a budynkiem gospodarczo - garażowym zieleń urządzona na nieruchomości została zaprojektowana i pozostaje utrzymana w zadowalającym stopniu stan prawny nieruchomości: * dział IV księgi wieczystej urządzonej dla licytowanej nieruchomości jest obciążony wpisami hipotek.  

Suma oszacowania wynosi 447 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 298 200,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 44 730,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA w Bełchatowie 70 10203958 0000 9702 0095 1434.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:25 do godz. 09:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Radomsku mieszczącym się pod adresem: Tysiąclecia 3, Radomsko, 97-500 Radomsko.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomsku Jerzy Radek Kancelaria Komornicza, ul. Reymonta 62, Radomsko, 97-500 Radomsko tel. 44683958 / fax. 446839548.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/101043

  

Numer oferty: L/9/N/11/13
Region:
  • łódzkie
Cena: 298.200,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka