[Archiwalny] Radomsko, woj. łódzkie, ul. Sucharskiego - nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomsku Jerzy Radek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-05-2015 o godz. 09:15 w budynku Sądu Rejonowego w Radomsku z siedzibą przy Tysiąclecia 3, 97-500 Radomsko, odbędzie się pierwsza licytacja użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Sucharskiego , 97-500 Radomsko, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Radomsku prowadzi księgę wieczystą. 

Opis nieruchomości: Przedmiotem licytacji jest :

-  Prawo wieczystego użytkowania gruntu i prawo własności naniesień budowlanych Nieruchomość gruntowa zabudowana:  częścią budynku produkcyjnego o całkowitej kubaturze: 35.430,00 m 3, oddzielnie funkcjonującego w obrębie przedmiotowej nieruchomości, którego część znajdująca się na przedmiotowej nieruchomości posiada kubaturę: 3.585,00 m 3, po przeprowadzonym generalnym remoncie i modernizacji pomieszczeń biurowo - socjalnych, o dobrym stanie technicznym i bardzo dobrym standardzie pomieszczeń biurowych oraz części produkcyjnej, o powierzchni użytkowej produkcyjno - magazynowej z częścią socjalno - biurową parteru: 539,90 m 2, o powierzchni użytkowej socjalno - biurowej piętra: 102,10 m 2, przedmiotowy budynek wzniesiony został w pierwszej połowie lat siedemdziesiątych (1974 roku) w technologii mieszanej łączącej technologię tradycyjną z elementami prefabrykowanymi, pozostała część budynku posadowiona jest na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów obrębu 0001 - 1 miasta Radomska następującymi sygnaturami: 114/49, 114/50, 114/47, 114/48 oraz 114/10 b). murowanym budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy: 15,00 m 2, którego wartość handlową określono na "0,00 zł" nieruchomość w relacji do istniejącej zabudowy oraz potrzeb prowadzonej na nieruchomości działalności posiada rezerwę terenu dla inwestycji budowlanych nieruchomość nie jest ogrodzona, posiada równe ukształtowanie terenu, została częściowo utwardzona płytami betonowymi, jej teren został uzbrojony w następujące media komunalne i energetyczne: przyłącze wodociągowe, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć kanalizacji deszczowej, przyłącze energii elektrycznej 220V / 380 V dojazd do nieruchomości następuje z drogi wewnętrznej o nawierzchni betonowej i bitumicznej, odchodzącej z drogi o nawierzchni utwardzonej (od ul. Sucharskiego) nieruchomość usytuowana jest w peryferyjnej strefie miasta Radomska w jego zachodnio - północnej części, w dzielnicy budownictwa przemysłowego, w sąsiedztwie terenów zabudowanych obiektami przemysłowymi (innymi obiektami produkcyjnymi i magazynowymi) lokalizacja i dostępność komunikacyjna nieruchomości zostały ocenione jako dobre z uwzględnieniem funkcji produkcyjno - magazynowych obiektu 

Suma oszacowania wynosi 1 011 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 758 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 101 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA w Bełchatowie 70 10203958 0000 9702 0095 1434.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomsku Jerzy Radek ul. Reymonta 62 97-500 Radomsko tel/fax: 44 683-95-48.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/215472

Numer oferty: L/169/N/04/15
Region:
  • łódzkie
Cena: 758.250,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny