[Archiwalny] Radomsko, woj. łódzkie, ul. Przedborska - nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomsku Jerzy Radek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-06-2015 o godz. 09:05 w budynku Sądu Rejonowego w Radomsku z siedzibą przy Tysiąclecia 3, 97-500 Radomsko, pokój odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości 218 położonej przy ul. Przedborska, 97-500 Radomsko, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Radomsku prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: Przedmiotem licytacji jest:

1). Nieruchomość gruntowa zabudowana

a) ok. 17 - letnim budynkiem usługowym o charakterze komercyjnym z częścią socjalną, murowanym, jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, w zabudowie wolnostojącej, o powierzchni użytkowej 195,90 m 2, wykonanym w technologii tradycyjnej, wyposażonym w stolarkę okienną z PCV i drewnianą, zaopatrzonym w instalację: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną i grzewczą c. o. zasilaną lokalnie, o dobrym stanie technicznym przedmiotowego budynku, dobrej funkcjonalności i zadowalającym standardzie jego wykończenia, dla którego gospodarka remontowo - konserwacyjna prowadzona była w sposób należyty

b) murowanym budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 24,00 m 2, pełniącym funkcję dwóch boksów dla psów budynek gospodarczy opisany w pkt a). znajduje się w odległości ok. 60 metrów od frontowej granicy działki, w obiekcie tym prowadzona jest drobna działalność usługowa działka posiada cechy nieruchomości komercyjnej, charakteryzuje ją zadowalający kształt, przy szerokości frontu wynoszącym ok. 19,5 metrów nieruchomość jest ogrodzona płotem w części wykonanym z siatki metalowej wspartej na metalowych słupkach z metalową bramą, a w pozostałej części z prefabrykowanych betonowych elementów ukształtowanie terenu działki jest równe przez teren działki po jej przekątnej przebiega napowietrzna linia energetyczna wysokiego napięcia 110 KV, ograniczająca w dużym stopniu funkcjonalność przedmiotowej nieruchomości (jednocześnie dla wskazanej linii energetycznej nie została ustanowiona służebność przesyłu przez licytowaną aktualnie nieruchomość) dojazd bezpośredni do nieruchomości odbywa się od części frontowej działki z drogi o nawierzchni asfaltowej o dobrych parametrach, ale również nieruchomość posiada potencjalny dostęp od ulicy Słonimskiego o nawierzchni gruntowej, przebiegającej na tyłach nieruchomości, jednakże w tym fragmencie nie został urządzony wjazd na posesję nieruchomość została wyposażona w niezbędną infrastrukturę techniczną w postaci przyłącza wodociągowego, sieci kanalizacyjnej do szamba, przyłącza energii elektrycznej 220 V / 380 V w relacji do istniejącej zabudowy oraz potrzeb prowadzonej na nieruchomości działalności istnieje duża rezerwa terenu dla inwestycji budowlanych czynnikami podnoszącymi wartość rynkową nieruchomości jest: dobra jej lokalizacja oceniona przez pryzmat pełnionej funkcji usługowej, stosunkowo nowy obiekt budowlany posadowiony na nieruchomości, duża rezerwa inwestycyjna terenu i bardzo dobry dostęp komunikacyjny oraz dobre jej sąsiedztwo, zaś cechami obniżającymi wartość rynkową nieruchomości jest jej uzbrojenie techniczne terenu, sztywność funkcjonalna terenu i istniejąca aktualnie możliwość jedynie niskodochodowego wykorzystania działki nieruchomość zlokalizowana jest w odległości ok. 2 km od ściśłego centrum miasta Radomska w jego strefie peryferyjnej, we wschodniej jego części, w sąsiedztwie budownictwa jednorodzinnego o niskiej intensywności zabudowy, położona jest bezpośrednio przy drodze krajowej nr 42 Radomsko - Końskie, o nawierzchni asfaltowej, uzbrojonej technicznie w linię energetyczną niskiego napięcia i sieć wodociągową stan prawny nieruchomości: * dział IV księgi wieczystej urządzonej dla licytowanej nieruchomości jest obciążony wpisami hipotek

Suma oszacowania wynosi 290 852,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 218 139,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29 085,20 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA w Bełchatowie 70 10203958 0000 9702 0095 1434. 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 09:05 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Radomsku mieszczącym się pod adresem: Tysiąclecia 3, Radomsko, 97-500 Radomsko.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomsku Jerzy Radek Kancelaria Komornicza, ul. Reymonta 62, Radomsko, 97-500 Radomsko tel. 44683958 / fax. 446839548.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/218293

Numer oferty: L/124/N/05/15
Region:
  • łódzkie
Cena: 218.139,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka