[Archiwalny] Radowo Małe, woj. zachdoniopomorskie - nieruchomość zabudowana, grunty rolne, I licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łobzie Krzysztof Musiałowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniur.28-09-2015r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Łobzie I Wydział Cywilny, ul. Niepodległości 15 w sali nr 32, odbędzie się pierwsza licytacja następujących nieruchomości

- działka nr 133/1 GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE o pow. 0,33 ha,

- działka nr 139/1 NIEUŻYTKI o pow. 0,05 ha

położonej: 72-314 Radowo Małe.

Suma oszacowania całej nieruchomości wynosi114 600,00zł, zaś cena wywołania całej nieruchomości jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 85 950,00zł. 

Suma oszacowania nieruchomości działka nr 133/1wynosi 113 950,00zł, zaś cena wywołania całej nieruchomości jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 85 462,50 zł. 

Suma oszacowania nieruchomości działka nr 139/1 wynosi650,00zł, zaś cena wywołania całej nieruchomości jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 487,50zł. 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć za całą nieruchomość rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 460,00zł.

Za działkę 133/1 rękojmia wynosi 11 395,00 zł

Za działkę 139/1 rękojmia wynosi 65,00 zł

Rękojmię można uiścić w kasie kancelarii czynnej od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 16:00 lub wpłacić na rachunek bankowy komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Drawsku Pomorskim 84102028470000110200662759 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wpłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Zgodnie z art 977 kpc Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być pełnomocnictwem szczególnym stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie w godzinach ustalonych z Komornikiem oraz przeglądać protokół opisu i oszacowania i operat szacunkowy. Na dzień przed terminem licytacji akta egzekucyjne wraz z operatem szacunkowym będą znajdować się w Sądzie Rejonowym w Gryficach VI Zamiejscowym Wydziale Cywilnym w Łobzie mieszczącym się pod adresem:73-150 Łobez, ul. Niepodległości 15.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łobzie KRZYSZTOF MUSIAŁOWSKI Kancelaria Komornicza, WYBICKIEGO 1, ŁOBEZ, 73-150 ŁOBEZ tel. 91 397 34 02 / fax. 91 397 35 85.

Link do lokalizacji: http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/238522

 

Numer oferty: L/5/N/09/15
Region:
  • zachodniopomorskie
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka