[Archiwalny] Resko, woj. zachodniopomorskie, ul. Jedności Narodowej - lokal mieszkalny (54 m²), II licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gryficach Krzysztof Musiałowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25 listopada 2013 roku o godz. 14:50 w budynku VI Zamiejscowego Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Gryficach mieszczącego się w Łobzie pod adresem: 73-150 Łobez ul Niepodległości 15 w sali numer 32 odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość o pow. 54,00 m2, składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, do którego przynależy piwnica o pow. 8,39m2, z prawem własności którego związany jest udział w 108/1000 gruntu i wspólnej części budynku obj. kw, położonego: 72-315 Resko, ul. Jedności Narodowej 22, dla którego Sąd Rejonowy w Gryficach IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Łobzie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW. 

Suma oszacowania wynosi 104 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 69 466,67zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 420,00zł.  Rękojmię można uiścić w kasie kancelarii czynnej od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 16:00 lub wpłacić na rachunek bankowy komornika: PKO BP S.A. Oddział 1 w Drawsku Pomorskim 84102028470000110200662759. 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wpłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie w godzinach ustalonych z Komornikiem oraz przeglądać protokół opisu i oszacowania i operat szacunkowy. Na dzień przed terminem licytacji akta egzekucyjne wraz z operatem szacunkowym będą znajdować się w Sądzie Rejonowym w Gryficach VI Zamiejscowym Wydziale Cywilnym w Łobzie mieszczącym się pod adresem:73-150 Łobez, ul. Niepodległości 15.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gryficach Krzysztof Musiałowski ul. Wybickiego 1, 73-150 Łobez TEL.: 91 3973402 email: lobez@komornik.pl

Numer oferty: L/32/N/11/13
Region:
  • zachodniopomorskie
Cena: 69.466,67 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie