[Archiwalny] Rogi, gm. miejsce piastowe, woj. podkarpackie - działka, budynek mieszkalny (125,60 m²), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-03-2014 o godz. 10:20 w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie z siedzibą przy Sienkiewicza 12, 38-400 Krosno, odbędzie się pierwsza licytacja: 

- nieruchomości będącej, położonej: Rogi, 38-430 Miejsce Piastowe, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość składa się z działki gruntowej nr 1466/2 o pow.0,0700 ha.

Suma oszacowania wynosi 8 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 6 525,00 zł. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego. 

- lokalu mieszkalnego położonego Rogi, 38-430 Miejsce Piastowe, dla którego Sąd Rejonowy w Krośnie prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość stanowi działka gruntowa nr 1466/1 o pow. 0,1300 ha zabudowana murowanym budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 125,60 m2 oraz metalowym garażem o pow. użytkowej 27,10 m2

Suma oszacowania wynosi 277 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 208 275,00 zł. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego. 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Kredyt Bank S.A. Oddział w Krośnie 51150014901214900342820000.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Marcin Marczak Kancelaria Komornicza, Olejarska 38 A, Krosno, 38-400 Krosno tel. 13 43 67 618 / fax. 13 43 67 618.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/121549

 

Numer oferty: L/67/N/02/14
Region:
  • podkarpackie
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka