[Archiwalny] Rogi, woj. podkarpackie - budynek mieszkalny, działka, II licytacja

Opis

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-09-2014 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie z siedzibą przy Sienkiewicza 12, 38-400 Krosno, odbędzie się druga licytacja: 

- nieruchomości położonej przy Rogi, 38-430 Miejsce Piastowe, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: nieruchomość stanowi działka gruntowa nr 1466/2 o pow.0,0700 ha

Suma oszacowania wynosi 8 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 5 800,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 870,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. 

- lokalu mieszkalnego położonego przy ,Rogi, 38-430 Miejsce Piastowe, dla którego Sąd Rejonowy w Krośnie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: Nieruchomość stanowi działka gruntowa nr 1466/1 o pow. 0,1300 ha zabudowana murowanym budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 125,60 m2 oraz metalowym garażem o pow. użytkowej 27,10 m2.

Suma oszacowania wynosi 277 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 185 133,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 770,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Kredyt Bank S.A. Oddział w Krośnie 51150014901214900342820000 .

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Marcin Marczak Kancelaria Komornicza, Olejarska 38 A, Krosno, 38-400 Krosno tel. 13 43 67 618 / fax. 13 43 67 618.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/161909 

 

 

Numer oferty: L/29/N/08/14
Region:
  • podkarpackie
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka