[Archiwalny] Rożdżałów Kolonia, woj. lubelskie - nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chełmie mgr Marzenna Łogosz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-08-2015 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Chełmie z siedzibą przy AL I AWP 16, 22-100 Chełm, pokój 3, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Rożdżałów Kolonia, 22-100 Chełm, dla której Sąd Rejonowy w Chełmie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: stanowiącej współwłasność majątkową małżeńską do działek gruntu rolnych niezabudowanych nr 84 o pow. 2,2500 ha i nr 59 o pow. 1,1600 ha oraz z działki nr 25 o pow. 4,8600 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 165 m2 i budynkami gospodarczymi. Całkowita pow. nieruchomości 8,2700 ha położonej: 22-100 Chełm, Rożdżałów Kolonia, dla której Sąd Rejonowy w Chełmie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania dla poszczególnych działek wynosi :

działka nr 59 o pow.1,16 ha oszacowanie 15 100,00 zł wywołanie 11 325,00 zł vadium 1 510,00 zł działka nr 84 o pow.2,25 ha oszacowanie 23 500,00 zł wywołanie 17 625,00 zł vadium 2 350,00 zł działka nr 25 zabudowana o pow.4,86 ha oszacowanie 453 200,00 zł wywołanie 339 900,00 zł vadium 45 320,00 zł Suma oszacowania całej nieruchomości wynosi 491 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 368 850,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 49 180,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Lublinie 10 10203147 0000 8202 0095 5419.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Chełmie mieszczącym się pod adresem: AL I AWP 16, Chełm, 22-100 Chełm.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chełmie mgr Marzenna Łogosz Kancelaria Komornicza, ul. Siedlecka 1, Chełm, 22-100 Chełm tel. 0 82 562 00 92 wew 23 / fax. 0 82 562 00 92

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/231279

 

Numer oferty: L/194/N/06/15
Region:
  • lubelskie
Cena: 368.850,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka