[Archiwalny] Ruda Śląska, ul. Stara - nieruchomość gruntowa, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sadzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Aleksandra Żelewska - Starak zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art, 983 kpc, że w dniu 13 maja 201 5 r  o godz. 11 00 w sali 22 Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej przy ul. I-go Maja  225 w Rudzie Śląskiej odbędzie się druga licytacja gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste położonego w Rudzie Śląskiej , przy ul. Stara posiadającego założoną Księgę Wieczystą  w Sądzie Rejonowym w Ruda Śląska. 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 467 000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 311.333,33 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 46.700,00 zł  na konto komornika : INO Bank Śląski SA. (I w Gliwicach 161050129H1000009030487129 najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację wraz z podaniem sygnatury KM 569/14 lub książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny  wskazany przez komornika sposób. Po rozpoczęcia licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość można oglądać u; ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w  biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji i ej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskali w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądnie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Aleksandra Żelewska – Starak Kancelaria Komornicza 4 L -709 Ruda Śląska, ul. Piotra Niedurnego 65/8 te!.: +48 32 7390938, 7390S88, fax: +48 32 7390111, www.ekomornik.orq 

Numer oferty: L/137/N/04/15
Region:
  • śląskie
Cena: 311.333,33 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka