[Archiwalny] RYbno Kolonia, woj. warmińsko-mazurskie, budynek mieszkalny, II licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mławie Teresa Królikowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 27-01-2014r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Wydział Zamiejscowy w Działdowie mającego siedzibę przy ul. Jagiełły 31 , odbędzie się druga licytacja nieruchomości  stanowiącej : działkę nr 210/2 o powierzchni 4538 m 2 zabudowaną budynkiem mieszkalnym parterowym, częściowo podpiwniczonym w zabudowie wolnostojącej, w technologii tradycyjnej murowanej ,kryty blachodachówką oraz szopą drewnianą , na działce znajduje się staw , uzbrojenie nieruchomości: woda ze studni , linia energetyczna NN, szambo bezodpływowe, dojazd do nieruchomości poprzez działkę nr 210/1 na zasadzie służebności położonej: Rybno Kolonia , 13-220 Rybno, dla której XII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Działdowie Sądu Rejonowego w Mławie prowadzi księgę wieczystą. 

 Suma oszacowania wynosi 126 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 84 133,33 zł.   Licytant   przystępujący   do   przetargu   powinien   złożyć   rękojmię   w   wysokości  jednej  dziesiątej sumy   oszacowania,   to   jest     12 620,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PEKAO S.A. Oddział w Działdowie 57 12405338 1111 0000 5060 4160 .

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w IX Zamiejscowym Wydziale Cywilnym z/s w Działdowie Sądu Rjonowego w Mławie odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mławie Teresa Królikowska  Kancelaria Komornicza ul. Jagiełły 34 A/18,13-200 Działdowoteł. (0-23) 697-23-02 e-mail: dzialdowo@komornik.plwww.dzialdowo.komornik.pl

 

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/111504 

Numer oferty: L/89/N/12/13
Region:
  • warmińsko-mazurskie
Cena: 84.133,33 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka