[Archiwalny] Rychłowice, woj. łódzkie - nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieluniu Bartosz Podyma na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-03-2015 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Wieluniu z siedzibą przy ul. Jana Kilińskiego 12, 98-300 Wieluń, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Rychłowice, 98-300 Wieluń, dla której Sąd Rejonowy w Wieluniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: składającej się z dwóch działek ewidencyjnych nr 14/1 (pow. 0,5362) i 15/1 (pow. 0,2745) stanowiących gospodarczą i funkcjonalną całość. Nieruchomość jako całość posiada bezpośredni dostęp do drogi. Kształt działki regularny. Teren działek poza zabudowaniami utwardzony kostką brukową (powierzchnia utwardzona około 4500m2). Wjazd na nieruchomość bezkolizyjny dwoma wjazdami z bramami stalowymi. We frontowej części znajduje się utwardzony parking dla około 50 samochodów osobowych. Do nieruchomości doprowadzone przyłącze wodne, energetyczne, siłowe, telefoniczne, odgromowe, kanalizacji deszczowej oraz kanalizacyjne w postaci szamba. Nieruchomość zabudowana budynkami: biurowo handlowym o pow. 555,78m2, marketu z częścią biurową o pow. 833,66m2, marketu z częścią biurową o pow. 2278,75m2. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Wieluniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerze działka nr 14/1 – KW. 

Suma   oszacowania   wynosi   5 018 000,00 zł,   zaś   cena   wywołania   jest   równa   3/4   sumy   oszacowania i wynosi 3 763 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 501 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA Oddział 1 w Wieluniu 43 10204564 0000 5702 0082 0472.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Wieluniu mieszczącym się pod adresem: ul. Jana Kilińskiego 12, Wieluń, 98-300 Wieluń.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wieluniu

Bartosz Podyma

Kancelaria Komornicza, Jana Kilińskiego 9, Wieluń, 98-300 Wieluń

tel. 43 843 20 61 / fax. 43 843 20 61

 

Numer oferty: L/162/N/02/15
Region:
  • łódzkie
Cena: 3.763.500,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny