[Archiwalny] Rytel, woj. pomorskie, ul. Jatowska - budynek mieszkalny, I licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chojnicach Maria Krauze na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-11-2013 o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Chojnicach z siedzibą przy  Młyńska  30,   89-600   Chojnice,   pokój 2,   odbędzie   się   pierwsza   licytacja   nieruchomości   położonej przy   ul.  Jatowska,   89-642  Rytel,   dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chojnicach prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 731 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 548 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 73 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 11 1020 1491 0000 4702 0006 2919.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach: 

Data oględzin

Godziny oględzin

30.10.2013

11:00 - 11:30

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chojnicach Maria Krauze Kancelaria Komornicza, Młyńska 28, Chojnice, 89-600 Chojnice tel. 523971175 / fax. 523971175.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/96300

 

Numer oferty: L/24/N/10/13
Region:
  • pomorskie
Cena: 548.250,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka