[Archiwalny] Rzeczków, gmina Wierzbica, woj. mazowieckie - nieruchomość gruntowa, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przysusze Anna Kacperska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-02-2015r. o godz. 13:45w budynku Sądu Rejonowego w' Przysusze Wydziały Zamiejscowe z siedzibą w Szydłowcu 26-500 Szydłowiec, PI. Konopnickiej 7, w sali nr 1 odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Rzeczków, gmina Wierzbica, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 155 o powierzchni 3,7900 ha, dla której Sąd Rejonowy w Przysusze IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Szydłowcu prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 434 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 289 333,53zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 43 400,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Pekao S.A. Oddział Szydłowiec 72 12405732 1111 0000 5057 7813 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w kancelarii Komornika czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Siedem dni przed licytacją można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Przysusze Wydziały Zamiejscowe z siedzibą w Szydłowcu przy PI. M. Konopnickiej 7, w sekretariacie VI Zamiejscowego Wydziału Cywilnego akta VI Co 106/14zawierające odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przysusze Anna Kacperska Kancelaria Komornicza w Szydłowcu 26-500 Szydłowiec, Zamkowa 14, tel..: 048 6176343 mail: szydlowiec@komornik.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/199910

Numer oferty: L/31/N/02/15
Region:
  • mazowieckie
Cena: 289.333,53 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka