[Archiwalny] Rzeszów, woj. podkarpackie, ul. Brzegowa - budynek mieszkalny (160,96 m²), II licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jakub Kwater, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 21 listopada 2013r. o godz. 1000 w Kancelarii Komornika mieszczącej się w Rzeszowie ul. Chodkiewicza 6/3, odbędzie się 

D R U G A    L I C Y T A C J A    N I E R U C H O M O Ś C I 

nieruchomości gruntowej zabudowanej domem jednorodzinnym, wolnostojącym, o powierzchni użytkowej 160,96 m2, położonej w  Rzeszowie przy ul. Brzegowej . W ewidencji gruntów nieruchomość jest oznaczona jako działki o nr  ew.: 1721/3  - pow. 0,0719 ha; oraz nr  ew.: 1721/5 - pow. 0,0078 ha - Obręb 223 Zwięczyca II. Łączna powierzchnia wpisanych działek wynosi 0,0797 ha. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Rzeszowie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą :

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 538.175,00 zł. Cena wywoławcza w tej licytacji wynosi: 1/2 wartości oszacowania tj. kwotę: 269.087,50 zł.   Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości (kwota 53.817,50zł.) najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub wpłacić rękojmię na konto komornika :  PBS O/Rzeszów nr 50864211262012112628840001.  Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika mieszczącym się w: Rzeszowie, ul. Chodkiewicza  6/3 ( tel 178525140). Licytacja prowadzona jest na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego regulujących tryb uproszczonej egzekucji z nieruchomości. W szczególności stosownie do dyspozycji art. 867 i następne k.p.c. w związku z art. 10136k.p.c. nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po zakończeniu przetargu. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego. Jeżeli nabywca nie uiści w terminie sumy przypadającej do zapłaty natychmiast przy udzieleniu przybicia, komornik wznowi niezwłocznie przetarg tej samej nieruchomości, rozpoczynając od ceny wywołania, przy czym opieszały nabywca nie może nadal uczestniczyć w licytacji. Od nabywcy który nie dopełnił obowiązku zapłaty ceny lub jej części w terminie przepisanym, komornik ściągnie sumę odpowiadającą jednej dziesiątej części sumy nabycia, na którą będzie zaliczona kwota przez nabywcę wpłacona.

            Stosownie do art. 976 kpc., w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

            Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Stosownie do art. 954 pkt 2 kpc. wzywam : Organ Wykonawczy Gminy i Urząd Skarbowy miejsca położenia nieruchomości oraz Organy Ubezpieczeń Społecznych do złożenia najpóźniej w terminie licytacji zestawienia podatków i innych danin publicznych, należnych po dzień licytacji, pod rygorem utraty prawa dochodzenia zaległych świadczeń do nabywcy. Jednocześnie informuję że wierzyciele wymienieni w art. 954 pkt 2 kpc., którzy złożyli zestawienie wierzytelności publicznoprawnych, mają obowiązek - przed prawomocnym przysądzeniem własności - złożyć również tytuły wykonawcze, pod rygorem utraty prawa uczestnictwa w podziale sumy uzyskanej  z egzekucji. (art. 1036 kpc.)  

 

Podstawa: obwieszczenie: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie

Jakub Kwater 35-045 Rzeszów, ul. Chodkiewicza  6/3;  tel.: 17 8525140

email: rzeszow.kwater@komornik.pl                                             

 

 

Numer oferty: L/110/N/10/13
Region:
  • podkarpackie
Cena: 269.087,50 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka