[Archiwalny] Rzeszów, woj. podkarpackie, ul. M. Boruty-Spiechowicza - lokal mieszkalny (43,91 m²), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jakub Kwater na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-05-2015 o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Rzeszowie z siedzibą przy Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, pokój 6, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy M. Boruty-Spiechowicza 7, 35-045 Rzeszów, dla którego VII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rzeszowie prowadzi księgę wieczystą. 

Opis nieruchomości: Przedmiotem licytacji jest prawo własności do lokalu mieszkalnego o pow. 43,91 m2 położonego w Rzeszowie, przy ul. gen. M. Boruty-Spiechowicza w budynku wielorodzinnym,  lokal na I piętrze (blok 5-kondygnacyjny) gm. Rzeszów, pow. M. Rzeszów, woj. podkarpackie. Z prawem do lokalu związany jest udział w gruncie i częściach wspólnych budynku wynoszący 4391/185300 objęty księgą wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 151 963,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 113 972,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 196,30 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PBS O/Rzeszów 50864211262012112628840001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jakub Kwater Kancelaria Komornicza, Chodkiewicza 6/3, Rzeszów, 35-045 Rzeszów tel. 178525140 / fax. 178525140.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/218392

Numer oferty: L/18/N/05/15
Region:
  • podkarpackie
Cena: 113.972,25 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie