[Archiwalny] Rzeszów, woj. podkarpackie, ul. Nałkowskiej - budynek mieszkalny, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jakub Kwater na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-06-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Rzeszowie z siedzibą przy Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, pokój 6, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Nałkowskiej, 35-211 Rzeszów, dla której VII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rzeszowie prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

nieruchomości gruntowej, zabudowanej domem mieszkalnym, jednorodzinnym w zabudowie szeregowej o pow. użytkowej 122,12 m2, położonej w Rzeszowie przy ul. Nałkowskiej. W ewidencji gruntów działka, na której znajduje się budynek jest oznaczona nr ew.534 i zajmuje powierzchnię 0,0170 ha – Obręb 213 Baranówka. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta. 

Suma oszacowania wynosi 366 270,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 274 702,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 36 627,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PBS O/Rzeszów 50864211262012112628840001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jakub Kwater Kancelaria Komornicza, Chodkiewicza 6/3, Rzeszów, 35-045 Rzeszów tel. 178525140 / fax. 178525140.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/221562

Numer oferty: L/212/N/05/15
Region:
  • podkarpackie
Cena: 274 702,50 zł.
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka