[Archiwalny] Sandomierz, woj. świętokrzyskie, ul. SOkolnickiego - restauracja-hotel, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu Wojciech Malinowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-04-2015 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Sandomierzu z siedzibą przy ul. Kościuszki 2A, 27-600 Sandomierz, pokój II, odbędzie się druga licytacja użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy Sokolnickiego , 27-600 Sandomierz, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma   oszacowania   wynosi   3 636 537,00 zł,   zaś   cena   wywołania   jest   równa   2/3   sumy     oszacowania i wynosi 2 424 358,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 363 653,70 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. O. Sandomierz 98 10204926 0000 1702 0009 5554.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu mieszczącym się pod adresem: ul. Kościuszki 2A, 27-600 Sandomierz.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu

Wojciech Malinowski

Kancelaria Komornicza, Ożarowska 6A, 27-600 Sandomierz

tel. 15 832 3603 / fax.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/201218

 

Numer oferty: L/136/N/02/15
Region:
  • świętokrzyskie
Cena: 2.424.358,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny