[Archiwalny] Setropie, woj. mazowieckie, gm. Drobin - nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płocku Alicja Peda Kancelaria Komornicza w Sierpcu mający siedzibę w Sierpcu  przy ul. Jana Pawła II 29A/13 (tel.24 275-14-23) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-10-2014r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Płocku Oddział Zamiejscowy z/s w Sierpcu przy Wiosny Ludów 1 w sali nr 22, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości: działka gruntu nr 186/2 o pow. 0,09ha ze studnią głębinową niezabudowana działka gruntu nr 107 o pow. 1.21 ha zabudowana działka gruntu nr 108 o pow. 3,55ha budynkiem magazynowym (po prawej stronie bramy wjazdowej) o pow. użytkowej 207 murowanym, więżba drewniana  kryta papą okien i drzwi brak, zespół budynków produkcyjno - biurowych stanowiących jeden obiekt o pow. użytkowej 900m2, środkowa część zespołu - budynek 3-kondygnacyjny murowany (okna schody oraz strop stalowe na skrzydle (w kierunku zachodnim) - budynek murowany jednokondygnacyjny na skrzydle (w kierunku północnym) - budynek murowany - była kotłownia na skrzydle (od strony wjazdu) - budynek 2-kondygnacyjny, podpiwniczony (w piwnicy byłe pomieszczenia płukania ziemniaków i pom. ma melasę, na parterze była słodownia, na piętrze byłe biuro i część mieszkalna składająca się z 5 pokoi, kuchni i łazienki); od strony południowej do skrzydła zachodniego został dobudowany garaż budynek dyżurki murowany o pow. zabudowy 7,5m'2, budynek wagowy z wagą 10T; oczyszczalnia ścieków o pow zabudowy 145m'

położonej: 09-210 Drobin, Setropie. dla której Sąd Rejonowy w Płocku XII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Sierpcu prowadzi księgi wieczyste  (działka gruntu nr 186/2),  (działki gruntu nr 107, 108)

Suma   oszacowania   wynosi   322 100,00 zł   cena   wywołania   jest   równa   3/4  sumy oszacowania i wynosi 241 600,00z ł.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32 300,00 zł.

Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 13.10.2014r.: Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala 89 2030 0045 1110 0000 0196 6730.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nic mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniom organu państwowego, a zezwolenia lego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W/w nieruchomość można oglądać w tarninie 29.09.20Nr - l4.IG.20I4r., a akta postępowania egzekucyjnego przeglądać w tym czasie w Sąd Rejonowy w Płocku IX Zamiejscowy Wydział Cywilny z/s w Sierpcu.

Prawa osób trzecich nic będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli te osoby przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji,

nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie  Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Płocku

Alicja Peda

Kancelaria Komornicza w Sierpcu

09-200 Sierpc Jana Pawia II 29A/I3

tel/fax 24 275 14 23 e-mail: sierpc@komomik.pl

Numer oferty: L/69/N/09/14
Region:
  • mazowieckie
Cena: 241.600,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny