[Archiwalny] Siedlisko, gm. Trzcianka woj. dolnośląskie - lokal mieszkalny, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Trzciance Dariusz Purgal zawiadamia na  podstawie art. 953 i 955 kpc , że w dniu 31 marca 2016  r.   o godz 10:30  w sali  Sądu Rejonowego w Trzciance, ul. Staszica 1, odbędzie się: 

 D R U G A         L I C Y T A C J A      N I E R U C H O M O Ś C I

w postaci :

lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 58,03 m/3 z garażem i pomieszczeniem gospodarczym .  Nieruchomość położona jest w miejscowości Siedlisko nr 1, gm. Trzcianka, ul. Siedlisko,

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę : 98.000,00 zł. Cena wywołania na powyższej licytacji wynosi: 65 400,00  zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć w kancelarii komornika, najpóźniej w dniu poprzedzajacym przetarg, rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania, tj. 9.800,00 zł:

                   1.  w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do

                        wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie

                        rękojmi lub

                   2.  w gotówce albo

                   3.  na rachunek bankowy Komornika

                      Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Pile       

                          90 1020 3844 0000 1902 0049 6752 . 

                        Po upływie powyższego terminu wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją   o godzinach od 11:00 do 11:30, po uprzednim skontaktowaniu się z komornikiem. Operat szacunkowy  nieruchomości wraz z protokołem jej opisu i oszacowania  znajduje się do wglądu w kancelarii  komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Przystępujący do licytacji powinien przedłożyć organowi egzekucyjnemu swój dokument tożsamości pod rygorem nie dopuszczenia do czynności.

 

Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/281621

 

Numer oferty: L/54/N/03/16
Region:
  • dolnośląskie
Cena: 65.400,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie