[Archiwalny] Siemiatycze, woj. podlaskie - nieruchomość zabudowana, działka, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim Zofia Sierocka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 28-01-2016r. o godz. 12:15 w Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, ul. 3-go Maja 7 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym numer geodezyjny 333/2 o pow. 225m2 położonej w Siemiatyczach przy ul. Wesołej  oraz nieruchomości niezabudowanej nr geodezyjny 2497/1 o pow. 0,5996ha położonej w Siemiatyczach. 

Suma oszacowania, cena wywołania i rękojmia wynosi:

dz. nr 333/2; s. oszacowania - 62.325,00zł; cena wywołania - 46.743,75 zł; rękojmia - 6.232,50 zł

dz. nr 2497/1; s. oszacowania - 107.928,00 zł; cena wywołania - 80.946,00 zł; rękojmia - 10.792,80 zł

cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA 07 10201332 0000 1402 0032 2107 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Numer oferty: L/40/N/12/15
Region:
  • podlaskie
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka