[Archiwalny] Siemiatycze, woj. podlaskie, ul. Zaszkolna - budynek mieszkalny, działka, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim Roman Jakubiuk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 27-04-2015r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim ul. 3 Maja 7 odbędzie się :

pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym położonej w Siemiatyczach przy ul. Zaszkolnej . Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w X Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Siemiatyczach.

Suma oszacowania wynosi 289.478,00 zł, cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 217.108,50 zł. rękojmia 28.947,80 zł. 

Pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej ( droga dojazdowa) położonej w obrębie Siemiatycze oznaczonej jako działka nr 1187/1 o pow. 209 m2.Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w X Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Siemiatyczach.

Suma oszacowania (udziału dłużników) wynosi 8.460,00 zł, cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania ( udziału dłużników) i wynosi 6.345,00 zł. rękojmia 846,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania.

Rękojmia powinna być złożona na konto komornika: PeKaO SA 30 1240 5253 1111 0000 5710 9789 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.l5:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim Roman Jakubiuk ul. Mickiewicza 33, p. 407, 17-100 Bielsk Podlaski tel.: 85 7304599 email: bielsk.podlaski3@komornik.plHTTP: www.komornikbielsk.pl

Numer oferty: L/27/N/04/15
Region:
  • podlaskie
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka