[Archiwalny] Sieroszewice, woj. wielkopolskie, ul. Słoneczna - nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim Łukasz Konrady na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 31-07-2015r.r. o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim mającego siedzibę przy ul.Sądowa 2 w sali nr 27, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej: działka nr 360/2 o obszarze 1.400 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym położonej: 63-405 Sieroszewice, ul.Słoneczna, Wielowieś, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 110 000,00zl, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 82,500,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 000,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Ostrowie 32 10202267 0000 4302 0035 5289 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim przy ul.Sądowa 2 w pok. 31 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim Łukasz Konrady Kancelaria Komornicza Al.Powstańców Wlkp. 10, 63-400 Ostrów Wlkp tel. (062) 735-18-06 e-mail: ostrow.wielkopolski2@komomik.pl

 

Numer oferty: L/4/N/07/15
Region:
  • wielkopolskie
Cena: 82.500,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka