[Archiwalny] Skołyszyn, woj. podkarpackie - nieruchomość gruntowa, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jaśle Krzysztof Dolny na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-06-2015 o godz. 09:40 w budynku Sądu Rejonowego w Jaśle z siedzibą przy Armii Krajowej 3, 38-200 Jasło, pokój 113, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy gmina Skołyszyn, 38-242 Skołyszyn, dla której Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jaśle prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 24 430,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 18 322,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 443,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. Oddział Krosno 40 1020 2964 0000 6602 0005 8701.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Jaśle mieszczącym się pod adresem: Armii Krajowej 3, Jaslo, 38-200 Jasło.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jaśle Krzysztof Dolny Kancelaria Komornicza, Jana III Sobieskiego 19, Jasło, 38-200 Jasło tel. 13 448 36 80 / fax. 13 448 36 82.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/227385

Numer oferty: L/40/N/06/15
Region:
  • podkarpackie
Cena: 18.322,50 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka