[Archiwalny] Skrzyszów, woj. małopolskie - nieruchomość gruntowa, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Marian Piasecki zawiadamia na podstawie art, 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 28.01.2014 roku o godz.11.00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Tarnowie odbędzie się: druga licytacja nieruchomości opisanej jako: gruntowa zabudowana  położonej w miejscowości Skrzyszów, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie. 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 406.000,00-zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 270.667,00-zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej jeden dzień przed licytacją tj.do dnia 27.01.2014r. na konto kancelarii komornika w Banku Pekao SA w Tarnowie nr 26 1240 1910 1111 0000 0898 5422 lub w gotówce w kancelarii komornika.

Nieruchomość tą można oglądać od dnia 13.01.2014r. zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Kancelaria Komornicza w Tarnowie Marian Piasecki NIP: 679-240-90-08 REGON: 852545398  33-100 Tarnów, ul. Tuchowska 20, teł.: 14 627-56-69, fax:14 627-56-69, email: tarnow2@komornik.pl, www.tarnow-komornik.pl Bank: Polska Kasa Opieki SA I O/Tarnów 26 1240 1910 1111 0000 0898 5422

Numer oferty: L/35/N/01/14
Region:
  • małopolskie
Cena: 270.667,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka