[Archiwalny] Ślesin, Honoratka, woj. wielkopolskie - budynek mieszkalny, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koninie Stanisław Onyszkiewicz na podstawie art. 953 kpe podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-02-2014r. o godz. 14:10 w Sądzie Rejonowym w Koninie przy ul. Chopina 28 w sali nr 2.44, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości

stanowiącej działką nr 145 o powierzchni użytkowej l,0300ha  położonej: 62-561 Ślesin, Honoratka, dla której Sąd Rejonowy w Koninie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym z dobudowaną częścią gospodarczą oraz budynkiem gospodarczym. Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową.

Suma oszacowania wynosi 95 517,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 71 638,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 552,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Koninie 64102027460000390200198820 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

W dniu licytacji wpłaty wadium nie będą przyjmowane (art 962 § 1 kpc)

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Koninie

Stanisław Onyszkiewicz

Kancelaria Komornicza ul.Obrońców Westerplatte 11/102, 62-500 Konin

teł. 63 2-128684, fax 63 2441073 e-mail: konin2@komomik.plwww.konin.komomik.pl

 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/120522

Numer oferty: L/160/N/01/14
Region:
  • wielkopolskie
Cena: 71.638,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka