[Archiwalny] Słupsk, woj. pomorskie, ul. kaszubska - lokal mieszkalny, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Jadwiga Żuralska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-02-2015 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Słupsku z siedzibą przy , 76-200 Słupsk, pokój 101, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kaszubska 18, 76-200 Słupsk, dla którego Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 295 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 197 200,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29 580,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O- Centrum- Słupsk 81 10204649 0000 7002 0008 6090.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie  Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Słupsku

Jadwiga Żuralska

Kancelaria Komornicza, Kowalska 1, Słupsk, 76-200 Słupsk

tel. (0 59) 842 45 71, 842 44 16 / fax. (0 59) 848 38 43

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/193748

Numer oferty: L/100/N/01/15
Region:
  • pomorskie
Cena: 197.200,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie