[Archiwalny] SObków, WOj. świętokrzyskie, ul. Spółdzielcza - lokal mieszkalny, I licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Marcin Fatyga na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-07-2015 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Jędrzejowie z siedzibą przy 11-go Listopada 74, 28-300 Jędrzejów, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy Spółdzielcza, 28-305 Sobków, dla którego Rejonowego prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 128 361,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 96 270,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 836,10 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 03 1020 2629 0000 9202 0269 8736.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 00:00 do godz. 00:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Marcin Fatyga Kancelaria Komornicza, 11-go Listopada 86, Jędrzejów, 28-300 Jędrzejów tel. 41 20 10 898 / fax. 4120 10 898.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/233063

 

 

Numer oferty: L/52/N/07/15
Region:
  • świętokrzyskie
Cena: 96.270,75 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie