[Archiwalny] Sokolec, gmina Nowa Ruda, woj. dolnośląskie - nieruchomość zabudowana, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku  Zbigniew Obrzud na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  07-05-2015r. o godz. 13:30w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku mającego siedzibę przy ul. Bohaterów Getta 15 w sali nr 227, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej we wsi Sokolec, gmina Nowa Ruda, powiat kłodzki dla której VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Nowej Rudzie prowadzi księgę wieczystą.

Nieruchomość składa się z: działki nr 94/9 o pow. 5300m2, zabudowaną budynkiem inwentarskim i budynkiem mieszkalno - inwentarskim przeznaczonym do rozbiórki, w części o pow. 4212 m2, w klasie gruntu B-PsIV o pow. 0,1088ha, PsIV o pow. 0,3084 ha, PsV o pow. 0,1128ha, działki nr 94/6 w klasie gruntu PsV o pow. 1,0130 ha,działki nr 94/7 w klasie gruntu PsIVo pow. 0,1009ha, PsV o pow. 0,1649ha, RV o pow. 0,2573ha, działki 96 w klasie gruntu PsIV o pow. 0,19ha, PsV o pow. 0,08ha, PsVI o pow. 0,22ha o łącznej powierzchni 2,5561ha.

Suma oszacowania wynosi 210 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi     140 533,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 080,00zł.

Rękojmię należy uiścić na konto  komornika: Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Nowej Rudzie 93 1090 2330 0000 0005 9601 5908.  Kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją. Na poleceniu przelewu należy wskazać nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00  do godz.14:00 oraz przeglądać w Kancelarii Komornika w Nowej Rudzie, ul. Armii Krajowej 4 operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Uwaga: Licytacja może być odwołana na skutek czynności prawnych stron.  

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku  Zbigniew Obrzud  ul. Armii Krajowej 4, 57-400 Nowa Ruda tel.: 074 8722342 mail: nowa.ruda@komornik.pl

 

 

Numer oferty: L/67/N/04/15
Region:
  • dolnośląskie
Cena: 140.533,33 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka