[Archiwalny] Sokółka, woj. podlaskie, ul. Nowa - nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokółce Bogusława Czubak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-02-2015 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Sokółce z siedzibą przy  Piłsudskiego  7,   16-100   Sokółka,  pokój IV,   odbędzie   się   pierwsza   licytacja   nieruchomości   położonej przy ul. Nowa, 16-100 Sokółka, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy w Sokółce prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 328 080,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 246 060,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32 808,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 59 102013320000110200373407.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Sokółce mieszczącym się pod adresem: Piłsudskiego 7, Sokółka, 16-100 Sokółka.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Sokółce

Bogusława Czubak

Kancelaria Komornicza, Pocztowa 3, Sokółka, 16-100 Sokółka

tel. 85 7112483 / fax. 85 7112483

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/198497

Numer oferty: L/35/N/02/15
Region:
  • podlaskie
Cena: 246.060,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny