[Archiwalny] Sokołów Górny, gm. SObków, woj. świętokrzyskie - nieruchomość zabudowana, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie mgr Tomasz Wojciechowski na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu: 14 marca 2014 roku o godz.10.00 w sali Sądu Rejonowego w Jędrzejowie przy ul. 11 Listopada 74 odbędzie się:

                                                           DRUGA LICYTACJA

nieruchomości zabudowanej (od strony północnej zabudowanej budynkiem mieszkalnym , część siedliskowa nieruchomości jest ogrodzona i zagospodarowana zielenią oraz obiektami małej architektury , teren uzbrojony w energię elektryczną oraz sieć wodno-kanalizacyjną , w części południowej nieruchomość jest niezagospodarowana i nieużytkowana), położonej w miejscowości Sokołów Górny , gm. Sobków o powierzchni 0,5100 ha , składającej się z działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie numerem 147/1 Obręb 20 - Sobków, dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzona jest księga wieczysta. 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 516.342,00,-zł. Cena wywołania wynosi - 344.228,00,-zł., wartość rękojmi - 51.635,00,-zł.  NIERUCHOMOŚĆ NIE JEST ZAMIESZKAŁA.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej dzień przed terminem licytacji. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Nieruchomość można oglądać przez okres 7 dni poprzedzających licytację, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika, operat szacunkowy można przeglądać w godzinach urzędowania kancelarii od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie , służebności i prawa dożywotniką, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Tomasz Wojciechowski Kancelaria Komornicza 28-300 Jędrzejów, ul. 11 Listopada 30 tel.: (41) 386-17-64, fax: (41) 386-17-64.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/122648

Numer oferty: L/133/N/02/14
Region:
  • świętokrzyskie
Cena: 344.228,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka