[Archiwalny] Spoczynek, gm. Koneck, woj. kujawsko-pomorskie, budynek mieszkalny (82,60 m²), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Aleksandrowie Kujawskim Łukasz Borowicz na podstawie art. 953 kpe podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-03-2014r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim mającego siedzibę przy ul. Narutowicza 16 w sali nr 103, odbędzie się pierwsza licytacja 4/6 niewydzielonej części nieruchomości gruntowej stanowiącej według ewidencji gruntów działkę o nr 105 i pow. 0,56ha położonej w miejscowości Spoczynek gm. Koneck zabudowanej budynkiem mieszkalnym, wolnostojącym, parterowym z przyziemiem pełniącym funkcję gospodarczą, przybudówką parterową od strony południowej o pow. użytkowej parteru 82,60m2 oraz budynkiem gospodarczym-dla której Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą,

Suma oszacowania wynosi 60.133.00 zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 45.099.75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6.01330 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Bank Polski S.A.  15102052000000460200209007.

Zgodnie z, przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Aleksandrowie Kujawskim Łukasz Borowiczul. Słowackiego 12  87-700  Aleksandrów Kujawski tel.: 54 282 25 96  e-mail: aleksandrow@komornik.pl.

 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/121533

 

 

Numer oferty: L/91/N/02/14
Region:
  • kujawsko-pomorskie
Cena: 45.099.75 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka