[Archiwalny] Środa Wielkopolska, woj. wielkopolskie, ul. Jarosławiec - lokal mieszkalny, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej Dariusz Karasiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-09-2014 o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej z siedzibą przy Rynek 6, 63-000 Środa Wielkopolska, pokój 3 lub 22, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Jarosławiec , 63-000 Środa Wlkp., dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 138 810,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 104 107,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 881,00 zł. Rękojmia powinna być złożona do dnia poprzedzającego licytację nieruchomości w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. Oddział Śrem 82 10204160 0000 2502 0054 4619.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W kancelarii komornika wolno przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej Dariusz Karasiński Kancelaria Komornicza, osiedle Piastowskie 38, Środa Wielkopolska, 63-000 Środa Wielkopolska tel. 061 28 77 200 / fax. 061 28 55 395.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/155789

 

Numer oferty: L/39/N/08/14
Region:
  • wielkopolskie
Cena: 104 107,50 zł.
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie