[Archiwalny] Stąporków, woj. świętokrzyskie, budynek socjalno-biurowo-magazynowo-produkcyjny, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Końskich mgr Jolanta Kołaczkiewicz na podstawie art.953 kpe w związku z art. 955 kpc zawiadamia że w dniu: 09 grudnia 2013 r. o godz. 10.00 w Sądzie Rejonowym Końskich przy ul. Iwo Odrowąża 5 odbędzie się: pierwsza licytacja prawa wieczystego użytkowania działki gruntu oznaczonej nr 3782/19 o pow. 0,4502 ha oraz budynku o charakterze socjalno-biurowo-magazynowo-produkcyjnym  położonego w miejscowości Stąporków, gm. Stąporków dla którego w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Końskich prowadzona jest księga wieczysta.

Suma oszacowania : 770.915,00 zł w tym: wartość prawa użytkowania wieczystego gruntu o pow. 4502 m2 - 129.117,00 zł wartość budynku i budowli: 641.798,00 zł Cena wywołania : 578.187,00 zł Rękojmia : 77.092,00 z!

Przystępujący do licytacji zobowiązany jcsl złożyć rękojmię w gotówce w wysokości 10°o ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej na godzinę przed licytacją Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmia albo w inny wskazany przez komornika sposób. Nieruchomość można oglądać przez okres 7 dni poprzedzających licytację, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika, operat szacunkowy można przeglądać w godzinach urzędowania kancelarii ud poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15JO.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz, nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iz wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów- razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję, użyłkowanie , służebności i prawa doży dożywotnika. jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez, /łożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną r, chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Końskich Jolanta KołaczkiewiczKancelaria Komornicza 26-200 Końskie, ul. Iwo Odrowąża 16 te!.: (41) 372-38-79, fax: (41) 372-38-79, www.konskiekomornik.pl, email: konskie@komorntk.pl

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/107189

Numer oferty: L/71/N/11/13
Region:
  • świętokrzyskie
Cena: 578.187,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny