[Archiwalny] Starachowice, woj. świętokrzyskie, ul. Ostrowiecka - grunty, I licytacja

Opis

Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym   w   Starachowicach   Gotfryd   Nowak   prowadzący   Kancelarię Komorniczą   w   Starachowicach   przy   ul. Staszica 13   na   podstawie   art 953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu: 15-10-2015 roku o godz. 9,30 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Starachowicach przy ul. Staszica 12 odbędzie się:

                                                          PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości   położone   w   Starachowicach   w rejonie ul. Ostrowieckiej w obrębie 07 działki nr 449/25, 688, 689  o łącznej powierzchni 0,4781 ha, na których urządzono poligon do produkcji wyrobów betonowych.

Według studium uwarunkowali i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka nr 449/25 położona jest w całości na terenach zabudowy o głównej funkcji usług ogólnomiejskich oraz mieszkaniowej z dopuszczeniem rzemiosła produkcyjnego. Działki nr 688 i 689 położone są w części na terenach zabudowy o głównej funkcji usług ogólnomiejskich oraz mieszkaniowej z dopuszczeniem rzemiosła produkcyjnego, a w części na terenach zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności o określonej intensywności i wysokości z usługami.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 355,470,00 zł brutto Cena wywoławcza wynosi 266.603,00 zł brutto. W/w kwoty są kwotami brutto i zawierają podatek VAT.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na rachunek bankowy komornika: nr 53 1020 2674 0000 2502 0003 2672 prowadzony przez PKO BP SA łub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub wpłacić ją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w Starachowicach przy ul. Staszica 13.

Kwota rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją lub winna zostać wpłacona na dzień przed licytacją w kancelarii komornika. Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi. Rękojmia stanowi kwotę 35.547,00 zł

Nieruchomość można oglądać w dniu 02-10-2015 r. od godziny 09.00 do 09.30, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie od egzekucji nieruchomości.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach Gotfryd Nowak ul. Staszica 13, 27-200 Starachowice tel.: 41 275 43 47 mail: starachowice2@komornik.pl

 

Numer oferty: L/73/N/09/15
Region:
  • świętokrzyskie
Cena: 266.603,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka