[Archiwalny] Stare Bogaczowice, woj. dolnośląskie, ul. Główna - nieruchomość zabudowana (udział), II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Waldemar Wójcik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-02-2015 o godz. 08:45 w budynku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z siedzibą przy Słowackiego 11, 58-300 Wałbrzych, pokój 304, odbędzie się druga licytacja ułamkowej części nieruchomości położonej przy Główna, 58-312 Stare Bogaczowice, dla której VII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wałbrzychu prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 106 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 70 866,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 630,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BZ WBK SA 08 10902271 0000 0005 8400 0759.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 19:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu

Waldemar Wójcik

Kancelaria Komornicza, Szmidta 6, 58-300 Wałbrzych

tel. 748433339 / fax. 748433338

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/197246

 

Numer oferty: L/134/N/01/15
Region:
  • dolnośląskie
Cena: 70.866,67 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka