[Archiwalny] Stare Kupiska, woj. podlaskie - nieruchomość zabudowana, działka (udziały), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Krystyna Bąjgus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-04-2015r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Łomży mającego siedzibę przy Polował w sali nr IX odbędzie się pierwsza licytacja:

-   nieruchomości w udziale 1/2 poł. w Starych Kupiskach, 18-400 Łomża, dla której Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą, składającej się z działek o nr ewidencyjnych 37/6, 37/12, 37/13 o łącznej pow. 3965m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym wolnostojącym o pow. użytkowej 315,76m2.

-   nieruchomości poł. w Starych Kupiskach, 18-400 Łomża, dla której Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą, składającej się z niezabudowanej działki o nr ewidencyjnym 37/11 o pow. 300m2.

-   udziału w wysokości 1/3 w nieruchomości  poł. w Starych Kupiskach, 18-400 Łomża, dla której Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą składającej się z niezabudowanej działki o nr ewidencyjnym 37/1 o pow. 668m2.

-   udziału w wysokości 1/2 w nieruchomości  w Starych Kupiskach, 18-400 Łomża, dla której Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą, składającej się z niezabudowanej działki o nr ewidencyjnym 49/2 o pow. 708m2.

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 1.580.150,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1.185.112,50zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 158.015,00zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię należy uiścić na konto komornika:

Bank Gospodarki Żywnościowej SA 95 2030 0045 1110 0000 0393 4170

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Łomży przy Polowa 1 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy (dawniej Rew.II) przy Sądzie Rejonowym w Łomży Krystyna BąjgusKancelaria Komornicza w Łomży 18-400 Łomża Sadowa 2/6 lei. 086 2188951 e-mail: lomza2@komomik.plwww.komomik.lomza.pl

 

 

 

Numer oferty: L/28/N/03/15
Region:
  • podlaskie
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka